Jaunumi       Par asociāciju       Asociācijas biedri       Sēdes apskati       Jautājumi       Kontakti       VIP    

 
Jaunumi

Gaidāmās izmaiņas Apsardzes darbības likumā.
Uzaicinājums uz sanāksmi
Grozījumi apsardzes darba likumā
Likumprojekta “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

Latvijas Drošības biznesa asociācijas priekšlikumi apsardzes tiesību aktu izmaiņām.
Latvijas Drošības biznesa asociācijas priekšlikumi apsardzes tiesību aktu izmaiņām
Latvijas Drošības biznesa asociācijas ieteikumi sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pilnveidošanai.
Grozījumi Apsardzes darbības likumā Latvijas Drošības biznesa asociācijas priekšlikumi (anotācijas) pilnveidošanai.
Likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā”. Latvijas drošības biznesa asociācijas priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi Apsardzes darbības likumā.”

Min. stundas tarifa likmes aprēķins postenim - 24 h diennaktī, katru dienu
Tarifa likmes aprēķins

LDBA iebildumi par izmaiņām Apsardes darbības likumā.
LDBA priekšlikumi apsardzes tiesību aktu izmaiņām

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecība.
 
Informācija Iepirkumu komisijām valsts un pašvaldību iestādēs.
 
AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU VEIKŠANU APSARDZES NOZARĒ 2018. GADĀ
 
    Latvijas Drošības biznesa asociācija vēlās informēt publisko iepirkumu veicējus par profesionālās kvalifikācijas kritēriju iekļaušanu apsardzes iepirkumu tehniskajās specifikācijās.
    Iepirkumu uzraudzības birojā ar sūdzību vērsās apsardzes komersants, kurš uzskatīja ka profesionālās kvalifikācijas pieprasīšana no pasūtītāja puses ir prettiesiska un ierobežo pretendenta tiesības piedalīties iepirkumā. Latvijas Drošības biznesa asociācija norāda uz Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijā nolemto:
    “Iesniegumu izskatīšanas komisija vērš arī uzmanību uz Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 14.janvāra rīcības sēdes lēmumu lietā SKA-134/2013, kurā norādīts, ka no Publisko iepirkuma likuma viedokļa nozīme ir vienīgi tam, vai pasūtītāja izvirzītās prasības ir vienlīdzīgas pret visiem pretendentiem un nav diskriminējošas; pasūtītāja izvirzīto prasību ekonomisko lietderīgumu un adekvātumu, ciktāl tas nediskriminē pretendentu vai nekropļo konkurenci, novērtē tieši pretendents, kurš izvēlas piedalīties iepirkumā vai arī ne un par kādu cenu.
    Tāpat Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujamo prasību izvirzīšana ir pasūtītāja prerogatīva, tādējādi pasūtītājam ir tiesības izvirzīt iepirkuma procedūras dokumentos savām vajadzībām atbilstošas, objektīvi pamatotas prasības, ievērojot Eiropas Savienības iepirkumu jomu regulējošos normatīvajos aktos ietverto vienlīdzības un brīvas konkurences principu; vienlaikus pasūtītājam jebkuras prasības izvirzīšanas gadījumā ir jāizvērtē, vai izvirzītā prasība ir atbilstoša Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktajiem likuma mērķiem (principiem) un citiem šā likuma nosacījumiem, kā arī atbilstoša iepirkuma mērķim un pasūtītāja faktiskajai vajadzībai, t.sk. ņemot vērā tiesiskās un faktiskās sekas, kuras konkrētās prasības noteikšana varētu radīt, aktuālo tirgus situāciju, u.c. būtiskus apstākļus.
     Uz izskatāmo lietu ir arī attiecināms Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 13.maija rīcības sēdes lēmumā lietā SKA-299/2015 norādītais, ka pretendentu kvalifikācijas prasību noteikšana ir tieši pasūtītāja rīcības brīvība; tā vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm un tas saņemtu iepirkuma priekšmetam atbilstošu un pēc iespējas kvalitatīvu izpildījumu; tādēļ pretendentu un arī tiesas vērtējums par to, ka attiecīgo pakalpojumu, iespējams, var izpildīt arī ar zemāku vai ar citu kvalifikāciju, lielā mērā būtu spekulatīvs un ārpus to kompetences; citiem vārdiem, pretendents nevar pasūtītājam diktēt noteikumus, ar kādu kvalifikāciju apveltītiem jābūt pretendentiem vai to atbildīgajām personām kvalitatīva pakalpojuma saņemšanas nodrošināšanai; arī tiesa, to darot, iejauktos pasūtītāja kompetencē. Tādējādi ieinteresētajiem piegādātājiem ir jāņem vērā, ka tā ir pasūtītāja ekskluzīva kompetence noteikt, kādas konkrētas prasības iepirkuma procedūras dokumentācijā ir izvirzāmas attiecībā uz pretendentu kvalifikāciju, piedāvājuma saturu vai iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā iepirkuma līguma izpildi. Proti, pasūtītājs, izvērtējot konkrētus apsvērumus, ir tiesīgs noteikt tādas prasības, kas tā ieskatā ir atbilstošas konkrētā iepirkuma priekšmeta specifikai un spēj nodrošināt efektīvu iepirkuma līguma izpildi. Līdz ar to apstāklis, ka piegādātāja ieskatā kāda no iepirkuma procedūras dokumentā iekļautajām prasībām nav pamatota vai ar to nevar sasniegt pasūtītāja norādīto mērķi, vai arī ka mērķa sasniegšanai būtu izvirzāma citādāka prasība, vēl neliecina par to, ka pasūtītājs ir pieļāvis pārkāpumu, proti, ka šāda prasība nav atbilstoša publisko iepirkumu principiem.” Ar visu izskatāmās lietas materiālu var iepazīties Iepirkumu uzraudzības mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/files/lemumi/lem506882.pdf.
    Vienlaicīgi Latvijas Drošības biznesa asociācija norāda uz apsardzes nozares normatīvo aktu regulējumu par profesionālās kvalifikācijas prasībām. Tās ir noteiktas Apsardzes darbības likuma 14. panta pirmajā daļā un 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.380 “Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2. punktā.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Apsardzes darbības likums IV nodaļa. Apsardzes darbinieks. 14. pants Apsardzes sertifikāts. (1) Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
    Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība II Apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamā izglītība
2. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona apgūst vienu no šādām izglītības programmām:
2.1. profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" (turpmāk – pamatlīmeņa zināšanu programma) un saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu;
2.2. profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni;
2.3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības speciālists" iegūšanu;
2.4. piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības dienesta vadītājs" iegūšanu.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Pirmkārt - Apsardzes nozarē nodarbinātajiem darbiniekiem obligāti jāsaņem apsardzes sertifikāts.
    Otrkārt – Apsardzes sertifikātu apsardzes nozarē nodarbinātie iegūst, apgūstot dažāda līmeņa profesionālās izglītības programmas iegūstot profesionālās kvalifikācijas “Apsargs”, “Apsardzes organizators”, “Drošības speciālists”, “Drošības dienesta vadītājs”. Papildus pastāv iespēja iegūt apsardzes sertifikātu apgūstot apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu profesionālās pilnveides programmu (80 stundas), pēc šādas izglītības programmas apguves kvalifikācija netiek piešķirta.
    Tādejādi pasūtītājiem, kuri vēlās, lai objektu apsardzē pretendents piesaistītu kvalificētu personālu, ieteicams iekļaut iepirkumu tehniskajās specifikācijās prasību pretendentam norādīt apsardzē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas. Pasūtītājam lai pārliecinātos par pretendenta personāla kvalifikāciju, jāpieprasa no pretendenta, iepirkuma dokumentiem pievienot izglītības dokumentu (profesionālās kvalifikācijas apliecības) un apsardzes sertifikāta kopijas.
   Paraugi no tehniskās specifikācijas, kurā ir iekļautas profesionālās kvalifikācijas prasības:
  1. Pretendentam ir tiesības sniegt tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumus.
  2. Pretendents nodrošina vienu darbinieku , kurš būs atbildīgs par apsardzes pakalpojumu darba organizāciju VAS “XXXXX”, ar vismaz trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (Apsardzes organizators) apsardzes nozarē un spēkā esošu apsardzes sertifikātu.
  3. Objekta fizisko apsardzi jānodrošina ne mazāk kā 3 (trim) apsardzes darbiniekiem ar vismaz otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (Apsargs) apsardzes nozarē:
  1. 1. Pretendentam jānodrošina fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanā tikai tādi darbinieki, kuriem ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts.

   Neskaidrību un jautājumu gadījumā par profesionālo kvalifikāciju prasību iekļaušanu iepirkumu tehniskajās specifikācijās, lūgums griezties Latvijas Drošības biznesa asociācijā: ldba@scgroup.lv, tālrunis 26133344.

 
 
 
 
 
Latvijas Muitas asociācijas 10 gadu jubilejas pasākums, kurā tika pasniegtas goda zīmes valsts amatpersonām un sadarbības partneriem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016.gada 24.novembrī tika parakstīts sadarbības līgums starp mūsu asociācijas biedru Biznesa augstskolu “Turība” un Igaunijas apsardzes asociāciju par prakses iespējām augstskolas studentiem Igaunijas apsardzes objektos.
 
 
 
 

2016.gada 24. novembrī Daugavpils universitātē notika valsts eksāmeni pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Civilā drošība un aizsardzība".
 
 
 

 
 
2014.gada 28.novembrī Daugavpils universitātē notika valsts eksāmeni pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Civilā drošība un aizsardzība", kurā J.Zepa kungs piedalījās eksāmenu pieņemšanā kā noslēguma pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs. Pirmo reizi tika izsniegti diplomi.
 
 
 
 
 
 

„Latvijas drošības biznesa asociācija” pārstāvēs Latviju vienota Eiropas Savienības drošības pakalpojuma standarta izstrādē.
 
 
 
 
 

 
 
2014.gada 03.novembrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar Muitas veterānu biedrību
 
 
 
 
 
 
 

2015.gada 27.novembrī Daugavpils universitātē notika valsts eksāmeni pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Civilā drošība un aizsardzība".
 
 
 

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde
 
 
 
 
 
 
 

LDBA bija ielūgta uz konferenci un Asociācijas "Apsaugos verslo grupë" 20. Gadadienu, kas notika Viļņā 2015.gada 19.novembrī. Tika noslēgts arī sadarbības līgums ar LDBA biedru – biznesa augstskolu „Turība”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cienījamie kolēģi un partneri!
2014. gadā 14.augustā notika SIA „VEGA SERVISS” rīkotais seminārs saistībā ar apsardzes biznesu.
Pirmā daļa tika veltīta signalizācijas sistēmām SATEL
Semināra pirmo daļu vadīja uzņēmuma SATEL tehniskais speciālists no Gdaņskas Vladyslav Markichev.
Otrā daļa tiks veltīta likumdošanai saistībā ar jauno Apsardzes Likumu, kuras laikā tiks apskatītas sekojošais.
Semināra otro daļu vadīja Latvijas Drošības biznesa asociācijas biedrs Jānis Zeps.

2015.gada 04. novembrī tika svinēta Latvijas Muitas izveidošanas 25.gadadiena, kur tika sveikti muitas veterāni un sadarbības partneri. J. Zeps saņēma muitas goda zīmi.
 
 
 
 
 

 
 
SAEIMAS AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJAS SĒDĒS tika apspriests trijos lasījumos jaunais apsardzes darbības projekts
 
 
 
 
 
 

2014. gada 4. februārī notika SAEIMAS AIZSARDZĪBAS, IEKŠLIETU UN KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJAS SĒDE.


Apsardzes darbības likums 2014
 
 
 
 
 


2018.gada 16.maija Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (turpmāk - NTSP) sēdes protokols
Sēdes protokols

 
2017.gada 19. maijā notika seminārs "Apsardzes pakalpojumu iepirkumi - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikviens no mums – par kārtību mājā!

Biedrība Kaimiņu drošība rīkos seminārus un mācīs cilvēkiem pieskatīt savu rajonu.

Latvijā atsākts projekts Kaimiņu drošība, kas garantē iedzīvotājiem aizsardzību pret zagļiem, bandītiem un citiem ļaundariem. Projektu realizē biedrība „Kaimiņu drošība” sadarbībā ar biedrībām „Latvijas drošības biznesa asociācija” un „Rīgas Apsaimniekotāju asociācija”.

Jaunie kārtības sargi

Visi zina, kā savulaik cilvēki dzīvoja mazpilsētās un laukos. Viņi pat mājas durvis neslēdza, jo bija pārliecināti par kaimiņu godīgumu. Ja pagalmā ieklīda svešinieks, kaimiņi viņu neizlaida no acīm: kas tas tāds, ko te dara? Zagt visa rajona ļaužu acu priekšā bija bīstami.
Tagad pilsētnieki dzīvo savrupi un reti pazīst sejā pat tuvākos kaimiņus. Zagļiem iestājies zelta laikmets. Bet biedrība Kaimiņu drošība aicina mūs atkal apvienoties, lai padzītu noziedzību no dzīvojamiem rajoniem.

Modrība pret noziedzību

Sistēma Kaimiņu drošība sekmīgi darbojas daudzās valstīs. Princips vienkāršs: katrā rajonā sāk darboties aktīvisti, kurus koordinē centrālais štābs. Aktīvisti tiekas ar kaimiņiem, māca pareizi rīkoties ekstremālās situācijās un paši pieskata piecu sešu māju kvartālu.
Ja kvartālā rodas nepatīkama situācija, aktīvisti izsauc policiju vai apsardzes firmu, ar kuru sadarbojas Kaimiņu drošība. Modrāki kļūst arī paši kaimiņi: ja uz kāpnēm dzirdams troksnis, ja sveši ļaudis nes ārā mantas, ja pie mājas iedzeršanu sarīkojuši jaunieši, informāciju nekavējoties saņem iecirkņa vecākais vai uzreiz policija. Tādā veidā kolektīvās sistēmas Kaimiņu drošība dalībnieki Skandināvijā, Amerikā un pat Igaunijā novērsuši neskaitāmas zādzības un citus noziegumus. Pietiek cilvēkiem iemācīt kaimiņu mantu pieskatīt gluži kā savējo.

Mums vajag štābu!

– Mūsu biedrības dalībnieki nupat apmeklēja Igauniju pieredzes apmaiņā, – pastāstīja Latvijas Kaimiņu drošības pārstāvis Jurijs Keišs. – Mēs pārliecinājāmies, ka tur kaimiņu drošības sistēma aptvērusi veselas pilsētas un saņem valsts atbalstu. Centīsimies to panākt arī pie mums.
Latvijā biedrība Kaimiņu drošība dibināta pirms aptuveni desmit gadiem. Šai laikā veikts sākotnējais darbs ar iedzīvotājiem un risinātas sarunas ar varas iestādēm, izveidota sākotnējā datu bāze. Mūsu cilvēki spēj un vēlas apvienoties kaimiņu patruļās, jo ir norūpējušies par pašu drošību un bērnu nākotni. Atlicis paveikt vēl pašu mazumiņu – radīt centrālo štābu.

Tuvākajā nākotnē

Nu mēs tādu štābu beidzot iegūsim, pauž cerību biedrībā Kaimiņu drošība.
– Nupat kā saņēmām Sabiedrības integrācijas fonda grantu, – pastāstīja Jurijs Keišs. – Nauda tiks tērēta amerikāņu un igauņu mācību literatūras tulkošanai latviešu valodā, pētījumiem par Kaimiņu drošības darbības principiem citās valstīs un semināriem.
Par semināriem jāpastāsta sīkāk. Tajos biedrība Kaimiņu drošība sagatavos savu tuvāko rezervi – 19 aktīvistus instruktorus, kuri turpmāk strādās ar iedzīvotājiem. Rīgā līdz gada beigām notiks trīs izglītojoši semināri, kuros lekcijas nolasīs labi pazīstami eksperti, piemēram, kriminologs Andrejs Vilks. Ceturtajā seminārā dalībnieki apspriedīs Kaimiņu drošības attīstības plānus, piektajā iepazīstinās sabiedrību ar biedrības darba pirmajiem rezultātiem.

Skaidrs, ka sabiedriskās drošības sistēmai pieder nākotne. Dzīve rāda, ka zagļus atbaida jau plāksnīte pie mājas ar uzrakstu „Šeit darbojas Kaimiņu drošība”. Daudzi cilvēki jau tagad brīvprātīgi pieskata kaimiņu dzīvokļus. Pamanot zagļus, viņi izsauc policiju un tādējādi glābj svešu mantu. Ikviens no mums iestājas par kārtību. Atliek tikai apvienoties!
Informāciju par semināriem un sistēmas Kaimiņu drošība darbību Latvijā var saņemt, zvanot biedrības pārstāvim Oļegam Ostrovskim pa tālruni 26410760.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Ieguldījums tavā nākotnē

Biedrība „Kaimiņu drošība” sadarbībā ar biedrībām „Latvijas drošības biznesa asociācija” un „Rīgas Apsaimniekotāju asociācija” uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nevalstisko organizāciju kapacitates stiprināšana „Kaimiņu drošības programmas”projektu ieviešanai” īstenošanu.

Projekta vispārīgais mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana publiskā pakalpojuma – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanā.

Projekta konkrētais mērķis ir veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” projektu īstenošanai.

Projekta ietvaros ir paredzēts apgūt ārvalstu pieredzi Kaimiņu drošības projektu ieviešanā, tulkot metodiskos materiālus, novadīt semināru ciklu par Kaimiņu drošības programmu.

Projektam piešķirtais finansējums ir 10 150,97 LVL.

Projekta ilgums: 01.05.2013. līdz 30.11.2013.

Informāciju par projektu un tā norisi Jūs varat saņemt, zvanot biedrības „Kaimiņu drošība” pārstāvim Oļegam Ostrovskim pa tālruni 26410760.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


2013. gada 19. janvārī 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības pasākuma laikā LDBA prezidents Jānis Zeps pasniedza biedrības prezidentam Renāram Zaļajam 2. šķiras LDBA atzinības zīmi "Pateicības Goda krusts".

Ar 19.07.2012 Latvijas Drošības biznesa asociācijas lēmuma Nr.1 25. punktu Renārs Zaļais tika apbalvots ar 2. šķiras Latvijas Drošības biznesa asociācijas atzinības zīmi "Pateicības Goda krusts" par "nozīmīgu personīgo ieguldījumu sabiedrības drošības un apsardzības organizēšanā un īstenošanā, kā arī Latvijas Drošības biznesa asociācijas biedrības attīstības veicināšanā."

 
 
 
 


2013. gada 7-9. janvārī Viļņā tikās Latvijas un Lietuvas drošības biznesa asociāciju prezidenti

ES Leonardo da Vinči programmas projekta sagatavošanas vizītes ietvaros Latvijas drošības biznesa asociācijas (LDBA) prezidents Jānis Zeps laikā no šā gada 7. līdz 9.janvārim uzturējās Viļņā un tikās ar Lietuvas Apsardzes uzņēmumu asociācijas prezidentu Sauliusu Pridotku.
Vizītes mērķis bija pārrunāt iespējas attīstīt abu pušu sadarbību ES programmu projektu ietvaros. Vizītes laikā Lietuvas puse dalījās pieredzē par personāla apmācību projektu, kas realizēts ES programmas ietvaros gan kā profesionālā, gan kā angļu valodas apmācība Lielbritānijā.
Lietuvā pārrunāti arī citi sabiedrības drošības sektora aktuālie jautājumi un notikušas tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Policijas un Robežsargu klubos un Viļņas Starptautiskās policijas asociācijas nodaļā.
Kā zināms, LDBA pērn, 14.jūnijā noslēdza vienošanos par sadarbību un vienotu drošības biznesa interešu pārstāvību ar Lietuvas un Igaunijas partneriem.

Informāciju sagatavoja: Dace Ūdre, 26425173, dace.udre@inbox.lv

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ceturtdien, 20.decembrī notika iekšlietu ministra vadītā Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde, kuras Iekšlietu ministrijas un NVO sadarbības memorandam pievienojās četras nevalstiskās organizācijas: sabiedriskā organizācija - biedrība "Prison Fellowship Latvia"; Latvijas Mednieku savienība; 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība; Latvijas Pašvaldību darbinieku Rīgas pašvaldības policijas arodbiedrība.

Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis aicināja jaunos sadarbības partnerus uz aktīvu sadarbību un kā rezultatīvu sadarbības piemēru minēja Latvijas drošības biznesa asociāciju, ar kuras iniciatīvu ir izstrādāts jaunais Apsardzes darbības likumprojekts.
Savukārt Latvijas drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps pasniedza ministram asociācijas atzinības zīmi "Pateicības Goda Krusts".
Padomes locekļi tika informēti par Valsts policijas attīstības koncepcijas projekta izstrādi, kā arī par Apsardzes darbības likumprojektu, kas ceturtdien, 20. decembrī izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojektu Iekšlietu ministrija izstrādājusi sadarbībā ar sociālajiem partneriem un tā mērķis ir apkarot ēnu ekonomiku apsardzes tirgū, novērst nodarbinātības pārkāpumus un noteikt inkasācijas prasības, tai skaitā nodrošinot to atbilstību ES prasībām attiecībā uz eiro pārrobežu pārvadājumiem.
Iekšlietu ministrijas un NVO sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, atbalstīt sociālās stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamo interešu līdzsvarošanu, sekmējot efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldi. Memorands nosaka pušu sadarbības principus, tiesības un pienākumus.
Memorandam šobrīd ir pievienojušās 35 nevalstiskās organizācijas, bet vēlmi darboties IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvajā padomē izteikusi 31 organizācija.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
2012. gada 10. oktobrī Latvijas Drošības Biznesa Asociācija ar Iekšlietu ministrijas atbalstu rīko otro semināru projekta "Drošības akadēmija" ietvaros.
 
Semināra tēmas:
"Nelegālais darba tirgus, jeb apsardzes nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā."
"Drošības audits. Tā būtība, nepieciešamība un rezultāts."
"Atbildīgs pakalpojuma sniedzējs - ieguvumi vai izdevumi klientam?"
 
Seminārs notiks š. g. 10. oktobrī plkst. 10:00 Biznesa augstskolā Turība, auditorijā A104 (A korpuss) Graudu ielā 68, Rīgā.
Dalība "Drošības akadēmijas" seminarā ir BEZ MAKSAS.
 
 
 
 
 

 
 
2012. gada 20. septembrī notika Sanāksme par priekšlikumiem grozījumiem Apsardzes darbības likumā
 
 
 
 

 
 
2012. gada 19. jūlijā Latvijas Drošības biznesa asociācijas valde pieņēma lēmumu "Par kandidātu apbalvošanu ar Latvijas Drošības biznesa asociācijas Atzinības zīmi „Pateicības Goda krusts".
 
 
 
 
 

2012.gada 14.jūnijā Baltijas valstu drošības biznesa uzņēmumus pārstāvošās asociācijas vienojās par sadarbību un vienotu drošības biznesa interešu pārstāvību.

 
 
 
 
 
 
 
 


Baltijas valstu drošības biznesa uzņēmumus pārstāvošās asociācijas

vienosies par sadarbību

 

Ceturtdien, 2012.gada 14.jūnijā plkst.12:00 Iekšlietu ministrijā Latvijas drošība biznesa asociācijas (LDBA) prezidents Jānis Zeps, Lietuvas Apsardzes uzņēmumu asociācija prezidents Saulius Pridotkas un Igaunijas drošības asociācijas prezidents Kaupo Kusiks klāt esot Latvijas Republikas iekšlietu ministram Rihardam Kozlovksim un Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim parakstīs vienošanos par sadarbību un vienotu drošības biznesa interešu pārstāvību.

 

"Ir svarīgi, lai tiek nodrošināta regulāra Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbība, kas ir vērsta uz kopīgo interešu realizāciju valsts iekšējās drošības nodrošināšanā. Viena no šādas sadarbības platformām ir Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvā padome, kuru es aktīvi izmantoju arī Valdības Rīcības plānā iekļaujamo pasākumu izvērtēšanā. Tikpat būtiska ir arī pārrobežu sadarbība, kas ļauj rast efektīvus kopējo izaicinājumu risinājumus. Ceru, ka šāda reģionālā nevalstiskā sektora sadarbība kļūs par pamatu labākās prakses apmaiņai, inovatīvo risinājumu ieviešanai un lielākās drošības izveidei Baltijas reģionā, jo drošības nekad nevar būt par daudz", norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

 

Pēc vienošanās parakstīšanas paredzēta sadarbības partneru piemiņas naglu piestiprināšana LDBA karoga kātam.

 

„Līdz ar šo simbolisko sadarbības apliecinājumu, mēs ceram palielināt drošības biznesu pārstāvošo nevalstisko organizāciju ietekmi un līdzdalības pakāpi lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas un reģionālajā Baltijas līmenī. Mums jau ir izveidojusies cieša sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, strādājam pie vienotiem profesionālajiem standartiem apsardzes uzņēmumos un iekšējās vides sakārtošanas, ir notikuši pieredzes apmaiņas semināri, esam ierosinājuši jaunas iniciatīvas nacionālo likumdošanu pilnveidošanā drošības jomā”, skaidro LDB prezidents Jānis Zeps.

 

LDBA izveidota 1997.gadā un ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas apvieno ap 30 apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus, izstrādā un īsteno kopīgu darbības programmu, pārstāv savu biedru intereses valsts, pašvaldības un citās institūcijās. Mērķu sasniegšanai LDBA piedalās ekonomikas un profesionālo attīstības programmu izstrādē, likumprojektu un tarifu politikas izvērtēšanā, negodīgas konkurences un korupcijas izskaušanā. LDBA galvenais uzdevums ir kvalificētu drošības, detektīvu un apsardzes pakalpojumu sniegšana, vienlaikus piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā.

 

LDBA līdz ar citām drošības biznesu pārstāvošām organizācijām un Iekšlietu ministrija 2007.gada 9.novembrī noslēdza sadarbības memorandu, kura mērķis ir veicināt sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmuma pieņemšanā. LDBA un Iekšlietu ministrijas partnerība turpinās Sabiedrības drošības konsultatīvās padomes ietvaros, kur padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pilda LDBA prezidents J.Zeps.

 

Lietuvas Apsardzes uzņēmumu asociācija (Apsaugos verslo grupė) izveidota 1995.gadā un pārstāv vairāk kā 50 uzņēmumu, kas darbojas personu, īpašumu un biznesa aizsardzībā. Asociācijas mērķis ir biedru pārstāvība un aizsardzība, kā arī finansu piesaiste kopīgu sociāli, ekonomisku projektu īstenošanai, juridisks, metodisks un organizatorisks atbalsts organizācijas biedriem.

 

Igaunijas drošības asociācija (Eesti Turvaettevõtete Liit) dibināta 1993.gadā un tā pārstāv vadošos drošības biznesa uzņēmumus Igaunijā. Asociācijas mērķis ir pārstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldības un citās iestādēs, starp tās biedriem nodrošināt godīgas konkurences uzraudzību un labākās uzņēmējdarbības prakses apmaiņu.

 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji laipni aicināti apmeklēt pasākumu.

Pasākuma norises vieta: Iekšlietu ministrijas 3.stāva zālē, Čiekurkalna 1.līnija 1, 2.korpuss.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre, tel.26425173, e-pasts: dace.udre@inbox.lv

 


 
 
Lietuvas Republikas Iekšlietu Ministrijas Policijas Departamenta prezentācija.
 
 
 
 

Pilna lieluma plakāts


 
 
2012. gada 21. martā notika Sabiedrības drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksme.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 2012. gada 29. marta vēstule Latvijas Drošības Biznesa Asociācijai.
 
 
 
 

2012. gada 3. februārī Latvijas drošības biznesa asociācija un Latvijas apvienoto drošības nozaru arodbiedrība noslēdza vienošanos par savstarpējo sadarbību.

 
 
 
 


LDBA ir aprēķinājusi minimālo stundas tarifa likmi 24h postenim 2012. gadam.


 
 
2011. gada 24. novembrī notika Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
 
 
 
 

 
 

Iepirkumu komisijas locekļu zināšanai


Lai iepirkumos būtu kvalificēts darbaspēks un atbildīgais par nodarbinātiem darbiniekiem, tehniskajā specifikācijā būtu nepieciešams ielikt šādus punktus:
  1. Pretendents nodrošina vienu darbinieku, kurš būs atbildīgs par apsardzes pakalpojumu darba organizāciju uzņēmumā “………..”, ar spēkā esošu apsardzes sertifikātu;
  2. Atbilstoši 1.punkta prasībām (profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, apsargu sertifikātu kopijas, apliecinājumi. Ja informācija ir publiski pieejama, piedāvājumā var norādīt interneta mājas lapas adresi (linku), kur komisija var pārliecināties par sertifikātu vai nepieciešamās kvalifikācijas spēkā esamību).


 
 
2011. gada 10. novembrī LDBA piedalījās VII Lietuvas fizisko personu un īpašuma drošības ekspertu konferencē.
 
 
 
 
 
 
Lietuvas Republikas Iekšlietu Ministrijas Policijas Departamenta pārstāvja Audrius Čiupala prezentācija.
 
 

 
 

 
 

 
 
2011. gada 27. oktobrī seminars "Apsardzes pakalpojumu iepirkumi ("B" daļas iepirkumi) - problēmas un risinajumi publiskajos iepirkumos"
 
Semināra auditorija
 
Uzstājas LR IeM Sabiedriskās Drošības konsultatīvās padomes loceklis Guntars Lobe
 
Uzstājas VAMOIC pārstāvis Māris Ķuda
 
Uzstājas VAMOIC pārstāve Inga Rudzīte
 
Uzstājas IUB Metodoloģijas departamenta direktore Dace Gaile
 
Uzstājas Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps
 
Uzstājas IUB vadītājs Andrejs Tiknuss
 
Uzstājas SIA "Ave Lat Sargs" pārstāvis Leonīds Krongorns
 
Uzstājas VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pārstāvis Jevgēņijs Gramsts
 
Semināra auditorija
 
 
 

 
 

 
 

 
 
2011. gada 16. augustā 9:30-16:30 notika Publiskā diskusija: "Apsardzes komersantu un drošības dienestu darbības aktuālās problēmas un to tiesiskie risinājumi"
 
Diskusija notika SIA "Biznesa augstskola Turība" 321 auditorijā, C korpusā, Graudu ielā 68, Rīgā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2011. gada 15. septembrī notika Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
 
 
 
 

Description: LDBA_logo.jpg

Latvijas Drošības biznesa asociācija Informācija presei
Atzīmējot 20. gadadienu, Latvijas Drošības biznesa asociācija pasniedz apbalvojums

Description: goda_krusts_LDBA.gif

        Šā gada 4.augustā plkst.12:00 Latvijas Drošības biznesa asociācija (LDBA), atzīmējot pastāvēšanas 20.gadadienu, svinīgajā pasākumā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja konferenču zālē ar atzinības zīmi „Goda zīme Par nopelniem” apbalvos sadarbības partnerus un asociācijas biedrus.
       
       
        Pasākumā aicināti piedalīties un apbalvojumu saņems LDBA sadarbības partneri: iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Ints Ķuzis, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule un bijusī ģenerāldirektore Ināra Pētersone, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Saeimas deputāts, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis Jānis Ādamsons, Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieks Andris Sudārs, Latvijas Apvienotās drošības nozaru arodbiedrības priekšsēdētājs Guntars Loba, Muitas Veterānu Biedrības priekšsēdētājs Aivars Saliņš un viņa vietnieks Rihards Vēveris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris, kā arī ārvalstu partneri: Lietuvas Apsardzes uzņēmumu asociācijas prezidents Saulius Pridotkas, Igaunijas Drošības asociācijas prezidents Andre Lillelehts un bijušais prezidents Kaupo Kusiks, kā arī asociācijas biedri: SIA "Drošības korporācija „Pentano”", SIA "Biznesa drošība", apsardzes kompānija “Faraons”.
       
        “Jau 20 gadus Latvijas drošības biznesa asociācija ir aktīvi darbojusies valsts iekšējās drošības jomā, apvienojot apsardzes kompānijas, detektīvsabiedrības un mācību iestādes, veicinot vienotu satandartu, apmācību sistēmas un godīgas konkurences ieviešanu, kā arī Baltijas valstu drošības jomā, veicinot pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi. Mēs uzturam dialogu ar valsts pārvaldes iestādēm, esam aktīvi cīnījušies ar ēnu ekonomiku, pilnveidojuši likumdošanu, sadarbojušies ar darbinieku arodbiedrībā, nodrošinājuši sabiedrības vajadzību apmierināšanu un kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu. Atskatos uz paveikto ar lielu gandarījumu un šajā svētku reizē LDBA biedriem novēlu izturību, komerciālus panākumus, ilgtspējīgu attīstību, profesionālu un saliedētu komandu!”, LDBA priekšsēdētājs Jānis Zeps.
       
        LDBA 1997.gadā 26.jūnijā dibināja 12 apsardzes uzņēmumi. Šobrīd LDBA ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, apvienojot ap 50 apsardzes uzņēmumu, detektīvsabiedrību, kā arī mācību iestāžu. Kopš 2007.gada LDBA ir Iekšlietu ministrijas Sabiedrības Drošības konsultatīvās padomes (SDKP) sastāvā, bet asociācijas prezidents Jānis Zeps – SDKP vadītāja vietnieks. Padomes sastāvā ir vērtētas un ierosinātās likumdošana iniciatīvas, aktīvi strādāts pie Apsardzes darbības likuma pilnveidošanas, risināti citi nozīmīgi valsts iekšējās drošības veicināšanas pasākumus. 2010.gadā LDBA noslēdza sadarbības līgumus ar Valsts darba inspekciju, Valsts ieņēmumu dienestu, bet 2012.gadā ar Latvijas Apvienoto drošības nozaru arodbiedrību. LDBA veic aktīvu starptautisku darbību, kopīgu mērķu realizēšanai 2012.gada 14.jūnijā noslēgta vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas drošības biznesa uzņēmumus pārstāvošajām organizācijām. 2016.gadā parakstīts sadarbības līgums ar Biznesa augstskolu “Turība” un Igaunijas apsarzes asociāciju par prakses iespējām augstskolas studentiem Igaunijas apsaredzes objektos. 2015.gdā pēc LDBA iniciatīvas izveidota jauna standartizācijas tehniskā komisija LVS/STK 55 “Privātie apsardzes pakalpojumi”, kas pievienojās Eiropas CEN/TC 439 “Private security service” standartizācijas darba grupai. 2017.gadā organizēta konference “Apsardzes pakalpojumu iepirkumi – problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos”.
       
Mediju pārstāvji laipni aicināti piedalīties svinīgajā pasākumā 2017.gada 4.augustā. plkst.12:00 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgā, Jāņa Rozentāla laukumā 1. Tālrunis papildus informācijai: 26425173.


Latvijas Drošības Biznesa Asociācija ir iestājusies biedrībā "Kaimiņu drošība" un kopā ar Valsts policiju izstrādā sadarbības modeļus, lai varētu noslēgt sadarbības līgumu.


 

2012. gada 23. augustā Latvijas Drošības biznesa asociācija atzīmē 15 gadu jubileju.

 

Description: LDBA_logo.jpg

Latvijas Drošības biznesa asociācijas

Informācija presei

 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, atzīmējot 15.gadadienu, apbalvos sadarbības partnerus un asociācijas biedrus

 

Description: goda_krusts_LDBA.gifŠā gada 23.augustā plkst.12:00 Latvijas Drošības biznesa asociācija (LDBA), atzīmējos pastāvēšanas 15.gadadienu, svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ar 1. un 2.šķiras atzinības zīmēm „Pateicības Goda Krusts” apbalvos sadarbības partnerus un asociācijas biedrus.

Pasākumā aicināti piedalīties un apbalvojumus saņems LDBA sadarbības partneri: bijušie iekšlietu ministri Ivars Godmanis un Linda Abu-Meri, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Ints Ķuzis, bijušais Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins, Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas amatpersonas, Valsts ieņēmuma dienesta (VID) ģenerāldirektore Nellija Jezdakova, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore Ināra Pētersone, Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis, VDI juriskonsults Vilnis Virza, Iepirkumu uzraudzības biroja direktore Dace Gaile, Latvijas Apvienotās drošības nozaru arodbiedrības priekšsēdētājs Guntars Loba, Biznesa augstskolas „Turība” rektors Antons Kiščenko, Daugavpils universitātes profesors Arvīds Barševskis un docents Aleksandrs Matvejevs, kā arī ārvalstu partneri: Lietuvas Apsardzes uzņēmumu asociācijas prezidents Saulius Pridotkas, Igaunijas Drošības asociācijas prezidents Kaupo Kusiks, Krievijas Starptautiskās policijas asociācijas prezidents Aleksejs Gankins un asociācijas biedri: SIA „Grifs AG”, SIA „Bask apsardze”, SIA „Gvards”, SIA „Quantrum”, SIA „SAIF”, SIA „Holmserviss”, SIA „RAS”, SIA „Evors”, SIA „Evor L”, SIA „Evor M”, SIA „Avelat Sargs”.

1. un 2.šķiras atzinības zīmes „Pateicības Goda Krusts” papildinās arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas.

LDBA 1997.gadā 26.jūnijā dibināja 12 apsardzes uzņēmumi. Šobrīd LDBA ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, apvienojot ap 30 apsardzes uzņēmumu, detektīvsabiedrību, kā arī mācību iestāžu. Kopš 2007.gada LDBA ir Iekšlietu ministrijas Sabiedrības Drošības konsultatīvās padomes (SDKP) sastāvā, bet asociācijas prezidents Jānis Zeps – SDKP vadītāja vietnieks. Padomes sastāvā ir vērtētas un ierosinātās likumdošana iniciatīvas, risināti citi nozīmīgi valsts iekšējās drošības veicināšanas pasākumus. 2010.gadā LDBA noslēdza sadarbības līgumus ar Valsts darba inspekciju, Valsts ieņēmumu dienestu, bet 2012.gadā ar Latvijas Apvienoto drošības nozaru arodbiedrību. LDBA veic aktīvu starptautisku darbību, kopīgu mērķu realizēšanai 2012.gada 14.jūnijā noslēgta vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas drošības biznesa uzņēmumus pārstāvošajām organizācijām.

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties svinīgajā pasākumā 23.0.8.2012. plkst.12:00 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Pils laukumā 3, iepriekš lūgums sazināties ar Daci Ūdri pa telefonu 26425173 vai e-pastu: dace.udre@inbox.

Informāciju sagatavoja: Dace Ūdre (LDBA pārstāve).


 
 
2010. gada 23. decembrī notika Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
 
 
 
 

 
 
2010. gada 30. novembrī tika noslēgta vienošanās starp Latvijas Drošības biznesa asociāciju un Valsts Ieņēmumu Dienestu.
 
 
 
 

Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēde
2018.gada 28.februārī Ēnu ekonomikas apkarošanas padomē tika izvērtēta Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam iekļauto uzdevumu izpilde un virzība, kā arī noteikti jauni uzdevumi plāna realizācijā atbildīgajām iestādēm (sk. pielikumā 28.02.2018. protokolu). 2018.gada augustā Ministru kabineta telpās ir plānota Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēde, kuras laikā tiks apspriests iestāžu līdz šim paveiktais saistībā ar plānā ietverto uzdevumu izpildi, kā arī padomes 28.02.2018. sēdes laikā uzdotiem jauniem uzdevumiem. Gatavojoties sanāksmei, lūdzu plānā iesaistītās iestādes sagatavot informāciju attiecībā uz izpildē esošo pasākumu progresu, kā arī informāciju par padomes sēdē uzdoto uzdevumu izpildes progresu.
Pielikumā Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 28.02.2018. sēdes protokols.
Sēdes protokols

 
 
2010. gada 29. novembrī notika Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksme.
 
 
 
 

 
 
2010. gada 25. novembrī notika Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
 
 
 
 

Biedru izslēgšana


Ar LDBA 27.05.2010. kopsapulces lēmumu SIA "SKORPIONS APSARDZE" un SIA "MIESASSARGU AĢENTŪRA" tiek izslēgti no LDBA biedru sastāva par statūtu 4.5.1 punkta nepildīšanu.


Noslēgts sadarbības līgums ar Valsts Darba Inspekciju

Līguma priekšmets un mēŗķis ir informacijas apmaiņa un sadarbība darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības vides sakārtošanā apsardzes pakalpojumu nozarē.

Noslēgts sadarbības līgums ar Valsts Ieņēmumu Dienestu

Puses vienojas par sadarbību informācijas apmaiņas jomā un savstarpējo konsultāciju sniegšanā ar mērķi mazināt apsardzes, detektīvdarbības un drošības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, īpaši "aplokšņu algas" izmaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas apsardzes, detektīvdarbības un drošības nozarē.


2010. gada 25.februārī notika Iekšlietu Ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
Sēdes protokols

Uz 2009. gada 11. decembrī ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā".
Likumprojekta teksts
Likumprojekta anotācija
Likumprojekta versija uz 26.04.2010.

2009. gada 30.oktobrī notika Iekšlietu Ministrijas sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēde.
Sēdes protokols


Paraksta sadarbības memorandu ar drošības biznesa organizācijām

autors: PSAD, datums: 09.11.2007.
 Iekšlietu ministrija un apsardzes un drošības biznesu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas ceturtdien, 8.novembrī, parakstīja Sadarbības memorandu, kura mērķis ir veicināt Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbību sabiedrības drošības jomā.
Memorandu atbalstīja biedrība “Latvijas Drošības biznesa asociācija”, Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komiteja, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komiteja, Latvijas Atslēgmeistaru brālība, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija un Kriminālmeklēšanas profesionāļu klubs, taču tas būs atvērts parakstīšanai arī citām nevalstiskajām organizācijām.
Iekšlietu ministrijas vārdā memorandu parakstīja valsts sekretāra vietnieks Raimonds Bluķis. Viņš norādīja, ka sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām ir būtisks priekšnoteikums caurredzamam un demokrātiskam lēmumu pieņemšanas procesam valsts pārvaldē. „Apsardzes un drošības biznesa struktūras ir viens no posmiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā un tiesībaizsardzības iestāžu partneris šajā darbā,” sacīja valsts sekretāra vietnieks, uzsverot, ka tāpēc ir svarīgi, lai gan valsts, gan privātās drošības struktūras strādātu vienota mērķa vārdā un pēc vienādiem principiem.
Savukārt Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Aivars Dombrovskis norādīja, ka memorands „mums, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uzliek pienākumu un dod tiesības savu darbu veltīt sabiedrības drošības veicināšanai, drošības un apsardzes uzņēmējdarbības vides sakārtošanai – analizējot un pilnveidojot normatīvos aktus, piedalīties drošības politikas plānošanas dokumentu izstrādes darba grupu darbā un ierosināt jaunas iniciatīvas valsts pārvaldes uzlabošanai drošības jomā”. Viņš pauda cerību, ka „sadarbībā radīsim pamatu valsts sabiedrības drošības attīstībai un politikas veicināšanai”.
Jau vēstīts, ka sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, atbalstīt sociālās stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamo interešu līdzsvarošanu, sekmējot efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldi. Memorands nosaka pušu sadarbības principus, tiesības un pienākumus.
Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā reizi ceturksnī kopīgi apspriedīs memoranda izpildes gaitu un izskatīs jautājumus, kas saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu.
Reizi pusgadā memorands tiks atvērts parakstīšanai jauniem dalībniekiem.
Par memoranda parakstīšanu iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un apsardzes un drošības biznesa sabiedrisko organizāciju pārstāvji vienojās šā gada 9.augustā.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 

Sadarbības memorands - sekas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Biedrība „Latvijas Drošības biznesa asociācija”
                                                                               10.gadu pastāvēšanai veltītā konferencē
                                                                             „RADISSON SAS Daugava Hotel”
                                                                               Rīgā, 2007. gada 9. novembrī
                      
                                         Aicinājums!
 
               Visiem Latvijas apsardzes un drošības pakalpojumu komersantiem!
 

        Godātie apsardzes un drošības pakalpojumu komersanti! Varam teikt, ka mūsu valstī privātā apsardzes un drošības nozarē ilgu laiku trūka valsts partnera sociālajam dialogam un sociālajai partnerībai no valsts varas un pārvaldes iestāžu puses, kas iesaistītos konstruktīvā diskusijā par jautājumiem, kas saistīti ar nozares attīstību un NVO lomu valsts iekšējā drošībā. Līdz šim darbojamies pēc principiem, ja  nozares uzņēmumu izveidi un komercdarbību stingri reglamentē Likumi un Noteikumi, kas visiem nozares komersantiem un uzņēmumiem jāievēro, bet šīs likumdošanas izstrādes procesā valsts pārvaldes iestādes bieži vien nekonsultējas un neiesaista nevalstiskās organizācijas, bet vajadzēja būt, ka valsts varas un pārvaldes, nozares komersantu-darba devēju un darbinieku-darba ņēmēju pārstāvjiem pienākums būtu strādāt kopā, lai šos Likumus un Noteikumus pilnveidotu. Mūsu valstī, kā demokrātiskā valstī pastāvīgi aug privātās drošības un apsardzes nozares loma, lai nodrošinātu sabiedrībai valsts iekšējo drošību, tās vajadzību apmierināšanu un pakalpojumu saņemšanu šajā jomā.
      Šobrīd esam izdzirdēti. 2007. gada laikā izvesto pārrunu rezultātā LR Iekšlietu ministrs I.Godmaņa kungs pieņēma lēmumu par sadarbības Memoranda ar NVO parakstīšanu, kas sekmīgi tika īstenots 2007.gada 8. novembrī. Lai to sekmīgi realizētu, par valsts iekšējo drošību atbildīgām valsts varas un pārvaldes iestādēm skaidri jādefinē privātās drošības un apsardzes nozares loma iekšējās drošības uzturēšanā  valstī un jāīsteno sadarbības statēģijas. Šeit būtu nepieciešams sadarboties un veikt pasākumus, lai konkretizētu to valsts varas un parvaldes, dotā brīdī izņemot LR IeM, iestāžu atbildību un pienākumus, kas nodarbojas ar valsts iekšējās drošības politikas plānošanu, lai risinātu drošības un apsardzes nozares jautājumus. Turpinot sadarboties pastāvīga un profesionāla dialoga ceļā, būtu iespējams sasniegt augstu sadarbības līmeni, kādu valsts sabiedrība vēlas redzēt drošības un apsardzes jomā. Valsts, kā sociālā dialoga partneris, sadarbībā ar nozares uzņēmējiem un komersantiem sāktu ievērot arī viņu intereses.
      Lai novērstu administratīvās barjeras un šķēršļus drošības un apsardzes uzņēmējdarbības dinamiskai attīstībai un godīgai konkurencei,  precīzas nozares politikas noteikšanai jautājumos, kas skar dempinga cenu piemērošanu nozarē sniegtajiem pakalpojumiem un tās apkarošanu, ir radusies nepieciešamība nozares pārstāvju iesaistīšanā aktīvā darbībā darba devēju organizācijās. Lai to realizētu patlaban vajadzīgajā līmenī nav privāto un nevalstisko drošības struktūru  konsolidācija un apvienošanās darba devēju organizācijās. Sakarā ar to, ka esošajās nav pārstāvēts vairākums no apsardzes un drošības pakalpojumu tirgus dalībnieku skaita, valsts pārvaldes iestādes uz mūsu iniciatīvām par sadarbības izveidošanu un atsevišķu pienākumu deleģēšanu atbildēja formāli un negribīgi. Tāpēc nevalstiskā-privātā apsardzes-drošības sektorā būtu vajadzīga viena kolēģiāla darba devēju organizācija ar attiecīgām pilnvarām, lai apvienotu dalībniekus un pārstāvētu visas nozares vajadzības un intereses, kā arī visus nozares komersantus. Lai gūtu iespējas piedalīties un iesaistīt citus savas  nozares dalībniekus viņus interesējošu jautājumu apspriešanā visos valsts varas līmeņos, lai panāktu normatīvo aktu vai politikas plānošanas dokumentu atbilstību darba devēju interesēm, biedrība „Latvijas Drošības biznesa asociācija” laipni ielūdz biedrībā visus interesentus, lai izteiktu savas domas un viedokļus, kā arī ņemt līdzdalību progresīvas un tiesiskas Latvijas drošības un apsardzes nozares izveidošanā, esam atvērti jebkura jautājuma risināšanai. Nepieciešamības gadījumā esam gatavi doties pie Jums, lai sniegtu vajadzīgo informāciju un pamatotu savus mērķus un uzdevumus, kā arī sniegt individuālas konsultācijas un izvest  pārrunas, minētajos jautājumos.


 
 

Created by ART DESIGN STUDIO

reklāma