STATŪTI

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā,

2007. gada 11. aprīlī

Nr. 40008029305

BIEDRĪBAS „LATVIJAS DROŠĪBAS BIZNESA ASOCIĀCIJA” statūti


I. Vispārīgie noteikumi.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Drošības biznesa asociācija” (turpmāk tekstā-Biedrība), angliski biedrības nosaukums „Latvian Security Business Association” krieviski „Латвийская Ассоциация бизнеса безопасности”, vāciski „Lettlands Assoziation des Busines der Sicherheit”.

1.2. Biedrībā uz brīvprātības principa apvienojas Latvijas Republikas drošības un apsardzes nozarē darbojošās fiziskās un juridiskās personas, kas darbojas saskaņā ar LR likumiem un LR spēkā esošiem starptautiskiem tiesību aktiem;

1.3. Biedrība ir juridiska persona ar savu norēķinu kontu bankā, zīmogu ar Biedrības nosaukumu, spiedogu un simboliku.

1.4. Biedrība darbojas Latvijas valsts teritorijā un pastāvīgi funkcionējošās izpildinstitūcijas atrašanās vieta ir: Latvijas Republika, LV-1003, Rīga, Pirts iela 8.

1.5. Biedrībai ir tiesības sadarboties ar ārvalstu attiecīgās nozares, valsts un nevalstiskām, organizācijām, kā arī iestāties un piedalīties ārvalstu un starptautiskās organizācijās.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības galvenais un darbības mērķi ir:

2.1.1. Sekmēt Latvijas Republikas drošības un apsardzes nozares attīstību;

2.1.2. Apvienot drošības biznesa nozarē darbojošos uzņēmumus, kā arī citas juridiskas un fiziskas personas, lai attīstītu kopīgus darbības virzienus, izvirzītu un īstenotu kopīgus mērķus, nodrošinot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;

2.1.3. Sekmēt LR drošības un apsardzes jomā darbojošos uzņēmumu profesionālo pakalpojumu standartu attīstību, celt kvalitātes standartu līmeni, veicināt augstu nozares darbinieku profesijas prestīžu;

2.1.4. Pārstāvēt drošības un apsardzes uzņēmējsabiedrību kopējās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, kā arī sabiedriskajās un starptautiskajās organizācijās;

2.1.5. Piedalīties drošības nozares reglamentējošas likumdošanas pilnveidošanā;

2.1.6. Uzturēt kontaktus ar valsts, pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām konsultāciju, apmācību, konferenču, semināru un izstāžu organizēšanā apsardzes un citās drošības biznesa sfērās;

2.1.7. Informēt sabiedrību par Latvijas Republikas drošības un apsardzes pakalpojumu tirgus aktualitātēm, sekmēt nozares attīstībai labvēlīgas sabiedriskās attieksmes un uzticības veidošanos;

2.1.8. Biedrībai ir tiesības veikt citu, LR likumdošanas neaizliegtu, darbību, kas vērsta uz Biedrības Statūtos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu un sasniegšanu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

II. Biedri.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde;

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sapulces laikā, taču ne vēlāk kā biedru kopsapulces apstiprinātā grafikā paredzētās kārtējās biedru sapulces laikā, no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža. Uz kopsapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis sapulces lēmuma pieņemšanai. Sapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža:

4.2.1. Biedrība ir tiesīga iedibināt Goda biedra statusu fiziskām personām par mūža ieguldījumu un īpašiem nopelniem nozares un Biedrības labā.

4.3.Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešu mēnešu termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā par to paziņojot valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes vai biedru sapulces lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde vai biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei vai valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Neatkarīgi no Biedrības statūtu noteikumiem Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. piedalīties vēlēto vadības institūciju darbībā ar padomdevēja tiesībām;

5.1.5. lietot biedrības simboliku;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu sapulces noteiktajā apmērā un termiņā;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma realizēšanu;

5.2.4. saudzīgi izturēties pret Biedrības materiālajām vērtībām;

5.2.5. ievērot Biedrības biedru Ētikas kodeksa prasības;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā biedra klātbūtne un piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes un lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai LR likumdošanas noteiktā kārtībā .

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam. Biedru sapulce apstiprina sapulču norises grafiku uz gadu ilgu termiņu.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, izņemot ārkārtas sapulce.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem:

7.6.1. Katram biedrības biedram neatkarīgi no dalībai sapulcē pilnvaroto personu skaita balsojumam lēmuma pieņemšanai ir tikai viena balss.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga skaitliskā vairākuma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedrības biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.9.1. darbības mērķu un darbības mērķprogrammas apstiprināšana;

7.9.2. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;

7.9.3. Biedrības valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī to valdes locekļu, kas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījušies trīs biedrības valdes sēdēs pēc kārtas, pārvēlēšana;

7.9.4. lēmuma pieņemšana, par konkursa kārtībā, izvēlētā, prezidenta iecelšanu amatā Biedrībā, uz laiku ne mazāku par noteikto valdes pilnvaru termiņu, un darba algas noteikšanu, kā arī nosaka tā darbības pilnvarojuma robežas;

7.9.5. lemt par Biedrības biedra izslēgšanu;

7.9.6. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

III. Izpildinstitūcijas un pārvaldes struktūra.

8.nodaļa. Valde.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir biedru sapulces vēlēta valde, kas sastāv ne vairāk, kā no deviņiem valdes locekļiem un tiek ievēlēta uz trim gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Valdes sastāvā ietilpst Biedrības prezidents.

8.2.Valde ir koleģiāla institūcija, kura organizē valdes darbu saskaņā ar valdes reglamentu, sasauc un vada Biedrības valdes sēdes biedru sapulču starplaikos.

8.3. Valdes sēdes notiek saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātu grafiku vai tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk, kā reizi mēnesī, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību paziņojot valdes locekļiem ar e-pasta, vēstules, telegrammas vai telefaksa starpniecību, ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš.

8.4. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļu kopskaita. Lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

8.5. Valde rīkojas ar Biedrības bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem saskaņā ar Biedrības biedru kopsapulces apstiprināto budžetu, budžeta plānu un tāmēm.

8.6. Valde un Prezidents pārstāv Biedrību visās iestādēs un organizācijās, pēc Biedrības biedru sapulces lēmuma pieņem darbā un noslēdz līgumu ar konkursa kārtībā izvēlētām amatpersonām. Biedrības Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viens no valdes locekļiem vai cita tam pilnvarota persona.

8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, veikt kontroli pār Biedrības lietvedību un grāmatvedības kārtošanu.

8.8. Valde kopā ar Prezidentu sastāda Biedrības gada budžetu, mērķprogrammas, pārskatus, izziņas un ziņojumus un iesniedz Biedrības biedru sapulcei apstiprināšanai.

8.9. Valde, kā arī Prezidents ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.10. Valdes loceklis, izņemot biedru sapulces iecelto Prezidentu, pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.11. Valde var izveidot sekretariātu.

9.nodaļa. Prezidents/te.

9.1. Biedrības Prezidents, valdes loceklis, ir pastāvīgi funkcionējoša Biedrības vadības izpildinstitūcija, kas vada un pārzin Biedrības ikdienas darbu saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu, Biedrības statūtiem un citiem normatīvajiem aktiem izpildot Biedrības biedru sapulču un valdes sēžu lēmumus.

9.2. Biedrības prezidents ir, Biedrības biedru sapulces konkursa kārtībā izvēlēta un Biedrības valdes darbā pieņemta, fiziska Biedrības algota amatpersona, kuras pienākumi un uzdevums ir organizēt, vadīt un pārzināt biedrības tekošo darbu uzticēto kompetenču ietvaros, savstarpējās attiecības nodibinot ar darba līgumu.

9.3. Biedrības prezidents ir no nozares biznesa neatkarīga, rīcībspējīga fiziska persona, kurš nav Biedrības biedrs, biedra uzņēmuma īpašnieks vai biedra pārstāvis Biedrībā, vai arī algota amatpersona Biedrības biedra nozares uzņēmumos.

9.4. Biedrības prezidenta pienākumi, tiesības un kompetence:

9.4.1. organizē, koordinē un vada Biedrības ikdienas darbu;

9.4.2. organizē Biedrības biedru sapulču un valdes lēmumu izpildi;

9.4.3. organizē Biedrības valdes un biedru sapulču sanāksmes;

9.4.4. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Biedrības darbības plānu nākamajam gadam, kā arī Biedrības uzdevumu reģistru;

9.4.5. piedalās Biedrības politikas un stratēģijas izstrādē un realizācijā;

9.4.6. organizē Biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti;

9.4.7. gatavo atskaites par Biedrības valdes un biedru sapulču lēmumu izpildi;

9.4.8. koordinē, ved un uztur Biedrības biedru reģistru;

9.4.9. gatavo atskaites par Biedrības finansiālām darbībām un finansiālo stāvokli;

9.4.10.izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Biedrības budžeta plānu nākamajam gadam;

9.4.11. pārstāv Biedrību saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesu, citām fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā ārvalstu un starptautiskām;

9.4.12. organizē saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautisko;

9.4.13. izstrādā biedrības administratīvo struktūru, koordinē tās darbu un kontrolē darbiniekus;

9.4.14. LR likumdošanā noteiktā kārtībā pārstāv Biedrību civīltiesiskos, saimnieciskajos un finanšu darījumos, noslēdz, kompetences ietvaros, Biedrības vārdā līgumus;

9.4.15. atver Biedrības norēķinu, valūtas un citus kontus bankās;

9.4.16. veic Biedrības īpašuma pārvaldīšanu un izmantošanu atbilstoši Biedrības mērķiem un uzdevumiem, kompetences ietvaros lemj par kustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu, organizē Biedrības materiālo vērtību uzskaiti un uzraudzību;

9.4.17. ir atbildīgs par savu darbu, nes materiālo atbildību, atskaitās par paveikto Biedrības biedru sapulcei un valdei.

10. nodaļa. Revidents/e.

11.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trijiem gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā divas reizes gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

IV. Biedrības līdzekļi un īpašums.


11.nodaļa. Biedru nauda.

12.1. Iestāšanās maksa Biedrībā un ikmēneša biedra nauda ir priekšnoteikums Biedrības darbības nodrošināšanai un sekmēšana.

12.2. Biedrības biedri maksā iestāšanās naudu un biedru naudu, vienu reizi mēnesī, Biedrības biedru sapulcē apstiprinātā naudas summas apmērā.

12.3. Izstājoties no Biedrības, iemaksātā iestāšanās nauda un samaksātā biedru nauda netiek atmaksāta.

12.nodaļa. Biedrības līdzekļi.


13.1. Biedrībai darbības nodrošināšanai ir naudas līdzekļi, materiālās vērtības, nepieciešamais inventārs un pamatlīdzekļi.

13.2. Biedrības naudas līdzekļus veido: saņemtās biedru iestāšanās un ikmēneša biedru naudas summas, fizisko un juridisko personu ziedojumi un citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.

13.3. Biedrības finanšu līdzekļi izlietojami Biedrības statūtos noteiktā kārtībā tās mērķu sasniegšanai.

13.nodaļa. Biedrības īpašums.

14.1.Biedrībai ir tiesības turēt īpašumā kustamu un nekustamu mantu un rīkoties ar to atbilstoši Biedrības īpašuma tiesībām uz šo mantu.

14.2.Slēgt darījumus par mantas iegūšanu pirkuma, maiņas, dāvinājuma (ziedojuma) ceļā, kā arī par Biedrības mantas atsavināšanu jebkādā ar likumu neaizliegtā veidā.

14.3. Noslēgt darījumus par Biedrības valdījumā esošās mantas nodošanu citu personu izmantošanai pret atlīdzību vai bez atlīdzības.

V. Darbības izbeigšanās.

14.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.

15.1. Biedrības darbība beidzas, ja Biedrības biedru sapulce ar divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem lēmumu par biedrības pašlikvidāciju.

15.2. Biedrības likvidāciju veic Biedrības valdes locekļi, bet pēc Biedrības biedru kopsapulces lēmuma to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.

15.3. Biedrības biedru sapulces lēmumā par Biedrības pašlikvidāciju nosaka Biedrības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību.

15.4. Biedrības likvidācijas veikšanas termiņš nav ierobežots.

Biedrības biedru sapulces pilnvarotie pārstāvji:


M.Hesins.

S.Čerņenoks.

© LDBA 2007–2023 Visas tiesības aizsargātas.

ldba.lv