ĒTIKAS KODEKSS

Biedrības „Latvijas Drošības biznesa asociācija” PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS UN UZVEDĪBAS KODEKSS

Apstiprināts Valdes sēdē

2004.g.15.novembrī.

1. Biedrības „Drošības biznesa asociācija” (turpmāk – Biedrība) Ētikas un uzvedības kodeksa mērķis ir noteikt visu biedru, fizisko personu un juridiskām personām padoto darba ņēmēju (turpmāk – Biedri) vispārējas uzvedības un profesionālās ētikas pamatprincipus, kas tiem jāievēro pildot darba pienākumus, kā arī ārpus darba vietas un laika. Biedriem ievērojot šī kodeksa prasības ir tiesības uz sabiedrības, klientu un vadības atzinību un morālu atbalstu.

2. Biedrības biedrs savā darbība ievēro likumu, normatīvo aktu un šā kodeksa prasības, bet gadījumos, kas nav minēti normatīvajos aktos un šajā kodeksā rīkojas saskaņā ar vispārējam uzvedības normām.

3. Biedrības ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt biedrības biedru likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs.

4. Biedrības biedrs, pildot savus pienākumus, kā arī ikdienā, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:


4.1. Taisnīgumu;

4.2. Atbildīgumu;

4.3. Objektivitāti un neatkarību;

4.4. Informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu.

5. Biedrības biedrs, pildot savus pienākumus, nodrošina katra sabiedrības pārstāvja cilvēktiesību ievērošanu, neskatoties uz tā tautību, rasi, dzimumu, vecumu, izglītību, reliģiju, politisko vai kādu citu pārliecību un sociālo stāvokli.

6. Biedrības biedrs, saskarsmē ar sabiedrības pārstāvjiem (iedzīvotājiem, klientiem, partneriem un c.) rīkojas taisnīgi, ievērojot to vienlīdzību likuma priekšā, respektē un aizsargā cilvēka cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs.

7. Biedrības biedrs pildot pienākumus un ārpus darba laika un vietas neatbalsta, nepieļauj un neveicina jebkādas vardarbības vai cietsirdīgu, necilvēcīgu, pazemojošo uzturēšanos pret jebkuru personu.

8. Biedrības biedrs pildot pienākumus piemēro spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieroci tikai likumā noteiktos gadījumos un likumīgu mērķu sasniegšanai. Patvaļīga un ļaunprātīga spēka, speciālo līdzekļu vai šaujamieroča pielietošana nav attaisnojama.

9. Pienākumus biedrības biedrs pilda atbildīgi, ir uzņēmīgs, mērķtiecīgs, izmanto visas savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu.

10. Biedrības biedrs patstāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju un profesionālas zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus biedrības darba pilnveidošanai.

11. Pieņemot lēmumus biedrības interesēs biedrs vadās tikai no objektīvas un pārbaudītas informācijas, ir patstāvīgs un neatkarīgs pienākumu izpildē, norobežojas no personīgām interesēm un ārējās ietekmes, ar savu izturēšanos nedrīkst radīt aizdomas par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli.

12. Biedrības biedrs neizpauž darba gaitā gūto komerciālo un konfidenciālo informāciju, kas var nodarīt kaitējumu biedrībai vai tās biedra klientam, izņemot likumos noteiktos gadījumos. Paužot informāciju, kas saistīta ar biedrības vai katra biedra darbību, biedrs ir piesardzīgs apzinoties, ka katra biedra rīcība veido biedrības kopējo tēlu sabiedrībā.

13. Biedrības biedrs attiecībās ar kolēģiem, priekšniecību vai padotiem ievēro noteikto pakļautības kārtību, nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskāršanu, savstarpēji izturas pieklājīgi un ar cieņu.

14. Biedrības biedra personīgā uzvedība gan pildot darba pienākumus, gan personīgajā dzīvē ir nevainojama. Pienākumu pildīšanai un ārpus darba laika un vietas uzvedībai.

15. Par šajā kodeksā noteikto vispārējo uzvedības normu un profesionālās ētikas pamatprincipu neievērošanu, jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt sūdzību biedra tiešajai vadībai vai biedrības valdei.

16. Par šajā kodeksā noteikto vispārējo uzvedības normu un profesionālās ētikas pamatprincipu neievērošanu biedrības biedrs ir atbildīgs likumos, normatīvajos aktos un biedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

© LDBA 2007–2023 Visas tiesības aizsargātas.

ldba.lv