PAR MUMS

Sabiedriskā organizācija „Latvijas Drošības biznesa asociācija” (vienotais reģistrācijas Nr. 40008029305) (turpmāk tekstā – LDBA), izveidota uz 1997.gada 26.jūnijā dibinātās SO „Apsardzes uzņēmumu asociācija” bāzes, ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas apvieno tuvu pie trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus un firmas, izstrādā un īsteno kopīgu darbības programmu, pārstāv un aizstāv biedru tiesības un intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās, tostarp starptautiskās organizācijās.

Mērķu sasniegšanai LDBA piedalās ekonomikas un profesionālo attīstības programmu izstrādē, likumprojektu un tarifu politikas izvērtēšanā, negodīgas konkurences un korupcijas izskaušanā. Par galveno uzdevumu LDBA uzskata, kvalificētu drošības, detektīvu un apsardzes pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām, vienlaicīgi ņemot dalību sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā un noziegumu apkarošanā.

Kopš 2008.gada 26.marta LDBA prezidents ir Jānis Zeps.

Izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai LDBA veic biedru operatīvu nodrošināšanu ar informāciju LR likumdošanas un citos jautājumos, sadarbību to apmācībās, kvalifikācijas paaugstināšanā un pieredzes apmaiņas organizēšanā, veicinot drošības un apsardzes jomas tirgū darbojošos dalībnieku profesionālo izaugsmi. DBA sniedz metodisko, juridisko un konsultatīvo palīdzību saviem biedriem, aizsargā pret negodīgu konkurenci, pastāvīgi rūpējas par biedru darba, pakalpojumu klāsta popularizēšanu un to prestiža celšanu, kā arī brīvi izplata informāciju par savu un biedru darbību preses izdevumos un citos masu informācijas līdzekļos.

LDBA vadība un biedri savā darbā vadās no asociācijas profesionālās kvalifikācijas sertifikāta prasībām un asociācijas Ētikas kodeksa pamatprincipiem, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu sabiedrības vajadzību apmierināšanai. Veicot sabiedrības vajadzību un to apmierināšanas nodrošināšanas izpēti drošības un apsardzes jomā, bez minētiem LDBA ir nospraudusi sev uzdevumu izglītot sabiedrību drošības un apsardzes, kā arī starptautiskā terorisma un tā apkarošanas jautājumos, rīcībai personas drošības un reālu terora draudu apstākļos. Kā uzskata LDBA vadība un biedri, tad viens no svarīgākajiem noteikumiem profesionālajā darbībā drošības un apsardzes tirgū ir sabiedrības un klientu uzticība, kā arī profesionālās darbības veikšana ar pienācīgu cieņu pret sabiedrības vajadzībām un interesēm.

LDBA un tās biedru pakalpojumu kvalitātes standarti, profesionālās ētikas un kvalifikācijas kritēriji atbilst augstākajām Latvijas un Eiropas prasībām.

© LDBA 2007–2023 Visas tiesības aizsargātas.

ldba.lv